Hønsehagen Vinkjeller

Trail Magazine til Stongfjorden.

Sunnfjord Geo Center vil i lag med Aquilo Butesail i Stongfjorden, få besøk av det engelske Trail Magazine, mandag 25. April. De kommer med journalist og egen fotograf og skal være i Sunnfjord en hel uke fram til 2. Mai. Her skal de bli presentert for Kystarvprosjekt, seiling, fotturer i fjellet, middelalder, mat og delikatesser. Av fjellturer er Alden i Askvoll, Lihesten i Hyllestad, Storebatalden i Florø og Hornelen i Bremanger programfestet.
Det engelske magasinet distribueres over hele verden så dette er god reklame for hele Sunnfjord.
Les mer fra Trail Magazine HER

SGC i intervjumøte med Nordregio 2.mai.

Nordregio er et internasjonalt forsknings institutt med base i Sverige, opprettet av Nordisk Råd.
SGC kommer med i en studie mellom de tre nordiske landene, Norge, Sverige og Danmark. Møtet er lagt til Florø 2.mai. Dette er en spennende studie for oss å få sjansen til å være med på og vi takker for henvendelsen.
Les om studiet HER.
Les mer om Nordregio HER Nordregio

Positiv utvikling for Florø og Sogn og Fjordane.

Mer oljeaktivitet fra Florø. Les om det HER

15.April. Benny Borg i Stongfjorden

15. april 2011. Fantastisk intimkonsert av en stor artist. Benny Borg i skikkelsen Johnny Cash, “The Man In Black”. Foto; Erling-Paul Eikemo og Arild Gjervik

Takk til DAT Inflight Magazine 1. utg. Mars 2011, for artikkel og spalteplass, sammen med aktører som Knutholmen og Norsk Hjortesenter på Svanøy.

Stongfjorden og Holmenkollen side ved side.

På Haugesund bandet Cortina sin hjemmeside, er det å se et flott bilde av både Stongfjorden og Kollen HER
Har dere anledning, ikke gå glipp av denne gruppen, når de igjen entrer scenen på God Morgen Norge,TV2, 29. mars. Ellers er det også release konsert på Mono i Oslo 24. mars, etterfulgt av en ny release konsert i hjembyen Haugesund 25 mars. Plateslippet er 25.mars, heter “Sound Of A New Day” og anbefales herved!

DAT Inflight Magazine

Sunnfjord GeoCenter har fått flott omtale i en artikkel i DAT Inflight Magazine. Dette ser vi utvilsomt på som veldig positivt, og kan vel egentlig bare takke hjerteligst for det!

Grammy Nominerte Trio Mediaeval til Stongfjorden i Oktober.

De var Grammy nominert i 2008, gir ut sitt 5 album nå i Mars 2011. Reiser verden rundt og høster lovord overalt med sine perfeksjonistiske og samstemte sopran stemmer. Trioen har blandt annet stått på scenen i Carnegie Hall, New York, Wigmore Hall i London, og reiser i disse dager til St. Anne’s Church iToronto Canada og Kansas City for konserter i Cathedral of the Immaculate Conception. Til Sunnfjord GeoCenter kommer hele trioen, samt Arve Henriksen, for to konserter i oktober. Det vil dermed være duket for en magisk helg med middelalderstemning i en middelalder setting m/ 4 bord. Les mer om Trio Mediaeval HER

17. Mars, SGC orienterer om etablering av et fagmiljø innen Petroleums Teknologi i Florø

Les om det kommende møtet i Petroleumsforeningen HER

Florø har stadig økende aktivitet innen oljerettet virksomhet. På bakgrunn av dette, og tilrettelagt av Sunnfjord 2020, har Sunnfjord GeoCenter (SGC) laget en forretnings og aktivitetsplan for Sub-Surface miljø i Florø. Dette er basert på felles mål om å supplere eksisterende petroleumsmiljø med et nytt fagområde. I dag er det ikke slike arbeidsplasser og slik aktivitet i regionen. Aktivitetsplanen er knyttet til analyse for mulig selskapsetablering og aktivitet i regionen, og bør derfor sees på som en regional utviklingsstudie. Fokuset vil være høykompetanseleveranser innenfor Petroleums Teknologi, der base for virksomheten legges til Florø. Neste skritt og initiativ, i tilnærming av å få dette til, er at SGC etablerer seg med kontor i Flora Næringshage fra 1.april 2011. Dette i tillegg til sin nåværende base i Stongfjorden.

Skred typer, av geolog Anja Midttun, for SGC.

Sunnfjord GeoCenter kan mellom anna levere geologiske rapporter med skredfarevurderinger for ulike typer skred, som snøskred/sørpeskred, steinskred/steinsprang, jordskred og flaumskred. Vi kan også komme med forslag til sikring.

Bildet er hentet fra Geoportalen.no og viser fjellskred i utrasing fra Trollveggen.

*Skred typer *

Kriterier som må vera til stades for å utløyse skred

1) Det må vera skredfarlig materiale tilgjengelig

2) Terrenget må vera tilstrekkeleg bratt for at eit skred kan bli utløyst. Hellingane vil variere frå skredtype til skredtype

3) Ein utløysingsmekanisme må setje materialet i bevegelse. Desse mekanismane er ofte knytte til ekstreme situasjonar som endrar stabiliteten i massane.

Steinskred og steinsprang
Skred frå fast fjell kan sorterast i kategoriane:

1) Steinsprang (<100 m3), og representerer steinar som losnar i fjellsida.

2) Steinskred (100-100 000 m3) er større bergstykke som losnar frå fjellsider.

3) Fjellskred (>100 000 m3) I nokon tilfelle kan skred med volum på 10 000 m3 dra med seg ur som ligg nedanfor slik at volumet totalt overstig 100 000 m3.

Parameter som triggar store fjellskred er ekstrem nedbør, dette byggjer opp eit høgt vasstrykk i sprekkene. Jordskjelv kan òg løyse ut fjellskred, men då må skjelvet ha ein styrke på >6 på Richters skala. Det har aldri blitt registrert jordskjelv av denne styrken i Norge.

Rørsle i fjellet er observert i lengre periodar før fjellskreda inntreff i form av rystelsar og små skred. Dette kan pågå i fleire månader og veker før skredet går. Geografisk distribusjon av fjellskred visar klart samling i spesielle soner. Ein finn høg frekvens inst i fjordområda i Vest-Norge.

Dei fleste fjellskred er lokaliserte i svake bergartar. Stort sett glimmerskifer.

Ein kan få utløyst steinskred eller steinsprang under kraftig nedbør og snøsmelting eller temperaturvekslingar rundt frysepunktet. Utløysingsårsaker for steinskred og steinsprang er vasstrykk, issprenging, forvitring eller knusing av foten til ei blokk. Sakte sig kan òg på sikt svekka stabiliteten. Det er ikkje berre kulde og mykje nedbør som kan utløyse skred og steinsprang. Det kan til dømes bli utløyst steinsprang ved termisk ekspansjon, der ei blokk blir utvida når den vert oppvarma og glir utover under nedkjøling. Og til slutt er nok rotsprenging ei viktig årsak til fleire steinsprang.

Om hellinga på ei sprekk er brattare enn friksjonsvinkelen vil den gli ut. Den mest vanlege friksjonsvinkelen ligg mellom 25-27°. Ruhet på glideflata har òg veldig stor effekt på om ei blokk vil gli ut eller ikkje.

Skog vil bidra til ein redusert fare for at enkelte blokker frå mindre steinsprang vil kunne nå bebyggelsen i eit område.

Lausmasseskred

Innanfor lausmasseskred finn vi jordskred, flaumskred og kvikkleireskred. Her er kun dei to fyrste skredtypane omtala

Jordskred

Bratte skråningar med morenedekke er utsette for jordskred i periodar med mykje nedbør og sterk snøsmelting. Desto tjukkare morenedekket er jo større kan jordskredet bli. Skråningar som er eksponerte for framherskande nedbørførande vindretning er mest utsette. På vestlandet gjeld dette vestvendte fjellsider pga meir fuktig luft frå orografisk nedbør. Om det regnar i lang tid før ein får maksimumsverdien, aukar sjansen for utløysing av skred i høve til maksimumsverdien på tørr mark. Det skal mindre maksimumsnedbør til for å utløyse skred om det har regna lenge. Får Vestlandet nedbør med ein returperiode på 50-100 år er skråningar med hellingar på 35° utsette for jordskred. Alt etter kor mykje vatn i skredet, vil det eroderast i skredløpet med helling på 20° og meir, medan det vert lagt att med helling på 15° eller mindre.

•Det er mange faktorar som kan bidra til at lausmassane i ei fjellside blir ustabile slik at skredfaren aukar. Nokre prosessar er naturlege, slik som forvitring, som gjer det øvste jordlaget lausare, men menneskelege inngrep kan òg i stor grad påverke jordsmonnet sin stabilitet. Eksemplar på det siste er:

1) Flatehogst

2) Overbeiting

3) Vegbygging

4) Dreneringsarbeid og grave- og sprengingsarbeid

5) Tap eller svekking av vegetasjon kan òg oppstå naturleg. Dette vil vera uheldig fordi røtene bidreg til å fjerne overflødig vatn i skråningane og halde lausmassane på plass.

Alle dei nemnde elementa kan føra til ei svekking av lausmassane sin styrke, men som regel må det ei ekstra belasting til for å utløyse skredet. Om vi ser vekk frå jordskjelv, som kan utløyse jordskred, består denne belastninga nesten alltid av stor tilførsel av vatn i form av regnvatn og/eller smeltevatn med ekstrem avrenning og auka tilsig av grunnvatn.

Mekanisk forvitring (frostsprenging og store mengder vatn) over tid, er ei viktig årsak til utløysing av steinsprang som igjen kan utløyse jordskred.

Vidare vil stor fasthet i jordlaga som regel vera ein fordel, bortsett frå situasjonar der grunnvatn trenger inn under tette topplag og byggjer opp høgt trykk nedanfrå (artesisk vasstrykk). Av andre prosessar i lausmassar kan jordsig nemnast. Dette er ein sakte krypbevegelse der tele løftar dei øvste lausmassane normalt på overflata ved frysing, mens tyngekrafta trekkjer dei samme massane vertikalt ned ved tining.

Flaumskred

Flaumskred skil seg frå jordskred ved at dei er avgrensa til eit eksisterande bekke- og elveløp. Dei oppstår til dømes ved at løpet vert fylt opp av masse over tid eller pga andre oppdemmingar. Når ein får kraftig nedbør og snøsmelting klarar ikkje dreneringssystema å ta under tilførsla av vatn og ein får kraftig erosjon i elveløpet og demningane brest.

Det kan òg oppstå ved at eit jordskred går ut i eit elve- eller bekkeløp. Flaumskred kan bli utløyst med hellingar heilt ned mot 5-10°.

Snøskred

Ein skil vanlegvis mellom to ulike typar snøskred, laussnøskred og flakskred. I ein annan type snøskred kalla sørpeskred, er porene i snøen fylte med vatn og har andre eigenskapar enn vanleg snøskred.

Snøskred førekjem i bratt terreng med hellingar >30° og utan tett skog. Dei fleste snøskred inntreff med hellingar mellom 30-45°. Terreng som er utsatt for snøskred er område som ligg i le for vinden og har former som samlar snø. Dette gjeld til dømes større botnar, opne skåler og forseinkingar, bratte elvegjel og skar. Svaberg og konvekse parti, altså område med strekkspenningar i snøen, er òg utsette.

Snødekket vert ustabilt med 2 mm nedbør (tilsvarar 2 cm snø) pr. time. Om det er mindre enn 2 mm nedbør pr. time vil snøkrystallane sintre og festa seg etter kvart som dei fell. Ved 50 cm snø byrjar terrengdekket å bli utjamna slik at friksjonen vert nedsett.

Laussnøskred

Som regel lyt ein ha ei helling på over 45° for at eit laussnøskred skal verte utløyst. Det vert ofte utløyst under eller rett etter eit intenst snøfall i bratt terreng. Då vil snødjupna auka så raskt at snøkrystallane lenger nede i snødekket kollapsar og kjem i rørsle. Men solskin og regn kan òg vera utløysande faktorar for slike skred. Dei startar alltid frå eit punkt og breier seg utover nedover i skråninga og tek stadig meir snø med seg i skredet.

Flakskred
Slike skred inntreff i lagdelt snø der større eller mindre flak av t.d. fokksnø glir ut samtidig langs eit underliggande svakare lag i snøpakka. Det svakare laget kan t.d. vera begerkrystallar som vert danna i kaldt vêr, rimlag, nysnø eller hagl. I flakskred finn ein alltid eit fastare snølag øvst som glir ut langs eit lag kalla glidesjikt med mindre styrke. Glidesjiktet ligg over eit fastare lag att som vert kalla glideplan. I enkelte tilfelle kan bakken vera glideplanet.

Faren for utløysing av skred aukar med tilveksten av nysnø. Og sannsynlegheita for skred er større ved raskare akkumulasjon. Men vindstyrke og vindretning er òg viktig og vindtransportert snø gjev vanlegvis den største delen av snøakkumulasjonen. Ein annan viktig faktor er temperatur. Plutselig temperaturstigning gjev ustabilt snødekke pga nedsatt fastheit i snøen. Lange kuldeperiodar gjev gode vekstvilkår for begerkrystallar.

Sørpeskred

Slike skred kan utløysast på hellingar heilt ned til 4°. Det er fjellsider som er vendt mot framherskande vindretning som er mest utsette. Det er i desse fjellsidene me får mest nedbør og fordi varmetilførsla frå lufta her er størst, får ein den mest intense snøsmeltinga. Skreda vert utløyste pga av høgt vasstrykk i snødekket og tilførsla av vatn overstig då avrenninga. Det skal mykje vatn til for å utløyse sørpeskred og dei vert ofte utløyste under intense nedbørsperiodar saman med snøsmelting. Område som samlar mykje vatn som bekkeløp, myrar og svaberg er typiske utløysingsområde for sørpeskred. Laus nysnø eller grovkorna laus pakka snø er mest utsett då desse absorberer mykje vatn.

Av Geolog Anja Midttun, for Sunnfjord GeoCenter.

Følg denne på Facebook HER

Hovedkontor, G&G tjenester og rammeavtale m/ Ross Offshore.

Vi er ei bedrift i Sogn og Fjordane, Sunnfjord GeoCenter, som blant anna er leverandør av landbaserte geologiske tenester. Vi er lokalisert i Stongfjorden i Askvoll kommune, men har heile Vestlandet som arbeidsfelt.

Sunnfjord GeoCenter kan mellom anna levere geologiske rapportar med skredfarevurderingar for ulike typar skred, som snøskred/sørpeskred, steinskred/steinsprang, jordskred og flaumskred. Vi kan også kome med forslag til sikring.

Vårt hovedkontor ligger i Stongfjorden, men vi vil også etablere oss med kontor i Florø Næringshage fra 1. april 2011.

Sunnfjord Geo Center kan bidra med utvikling av

Offshore- / Sub-Surface tjenester fra Sunnfjordregionen/Florø.

Vi signerer i disse dager en 3 års Rammeavtale med Ross Offshore, med opsjon på 4 nye år. Dette innebærer at Sunnfjord Geo Center vil kunne levere tjenester gjennom og sammen med Ross Offshore. Ross Offshore vil dermed bli en viktig samarbeidspartner inn mot vår nyetablering i Florø fra april.
Vi har som overordnet, og langsiktig mål, å levere Geologi og Geofysikk tjenester (G&G) mot brønnplanlegging, oppfølging under boring av brønn, samt etterarbeide som kreves etter bore operasjoner. Dette vil i første omgang være konsulenttjenester der en utøver (konsulent) jobber hos, eller sammen med kunde, etter behov og ønske. Videre vil vi også kunne tilby Geologisk evaluering av reservoaret / feltet der en Geomodell kan være et endelig resultat, sammen med strukturgeologiske og sedimentologiske analyser. I tillegg gjør vi også evalueringer mot Hydrokarbon-migrasjon og vurdering av reservoarinnfylling.

Det kortsiktige målet vårt vil være å ta oppdrag som dekker G&G-aktiviteter knyttet til Petroleumsteknologi-miljøer (Petek-miljøer), og innen leting og utforsking. Dette vil være et miljø som kan tilby, og levere tjenester til oljeindustrien, gjennom det som omtales som”single placement”, der konsulenter jobber internt i kundens` kontorlokaler. I tillegg er også målet å ta større integrerte intern prosjekter, til et hovedkontor som er lokalisert i vår region. Under denne prosessen skal vi bygge en stab av Geologer, Geofysikere, Wellsite Geologer, Reservoar- og Produksjonsingeniører, med den langsiktige målsetningen å lage et Petek-miljø i Florø regionen.

Følg denne på Facebook HER

Sunnfjord GeoCenter, Stongfjorden, signerer 3 års rammeavtale med Ross Offshore med opsjon på 4 nye år.

Sunnfjord Geo Center signerer en 3 års Rammeavtale med Ross Offshore, med opsjon på 4 nye år. Dette innebærer at Sunnfjord Geo Center vil kunne levere tjenester gjennom Ross Offshore, eller de gjennom oss. Ross Offshore vil dermed bli en viktig samarbeidspartner inn mot SGC sin nyetablering i Florø Næringshage fra 1. april 2011. Her vil vi jobbe tett, og sammen med, et voksende miljø innenfor olje og gass leveranser fra Sogn & Fjordane.

Ross Offshore kan leses om HER
SGC kan følges også HER

Intimkonsert med Benny Borg om Legenden Johnny Cash.

4 bord, 36 gjester. Ein gitar, mikrofon, barkrakk og eit glas vann…
Tett på Benny Borg, i Hønsehagen Vinkjeller v/ Sunnfjord Geo Center 15. april.
Konserten er utsolgt

Sidan 2002 har Benny Borg markert seg med sterke, underhaldande og personlege forestillingar om Cornelis Vreeswijk, Elvis Presley og sin eigen sjølvbiografiske forestilling På livets karusell. Nå står Johnny Cash for tur.

Ei forestilling om Jonny Cash har ulma i Benny Borg heilt sidan han las Cash sin sjølvbiografi “Man in black” for over 30 år sidan. Historia om Johnny Cash er inga… søndagsskulefortelling, men ei dramatisk historie med dop, alkohol, kvinner, utageringar og sjølvdestruksjon som hovedingrediensar. Han opplevde fantastisk suksess, men også mange nedturar og økonomiske problem. Han krasjet truleg like mange biler som Elvis hadde i alle sine garasjer. Han ramponerte hotellrom og svikta til tider sine nærmaste, og hadde mange kvaler for dette. Dei fire døtrene hans frå fyrste ekteskap voks opp med ein far som de nærast såg på som ein framand. Men bak alt dette var der ein sterkt religiøs og kunnskapsrik mann.

Han vart talsmann for dei svake i samfunnet og hausta mykje heder og ære for det. I 1995 gjorde Johnny Cash eit av tidenes største comeback då han spelte inn ei plate kun med sin eigen gitar som akkompagnement. Plateanmeldarane hylla han som ein heimkomen romersk krigar. I 2003, berre tre månader etter at han hadde mista si kone gjennom 43 år, døde Johnny Cash 71 år gamal.

No gjev Benny Borg deg sin Johnny Cash, og framfører bl.a. Folsom Prison Blues, I Walk The Line, San Quentin, A Boy Named Sue, Give My Love To Rose, Hurt, Man In Black, Cocaine Blues.

Ring for billettbestilling fra 1. mars. Tlf: 92 89 29 69 (Synne).

Billettpris à 850,-. Dette inkluderer konsert, velkomstdrikk, sjokolade m/honning & kanel, middelaldemat, dessert, kaffe/te og kanskje noe ekstra servering før, eller etter konserten.

Se video HER

Brødrene Paul og Henning Hansen m/resten av Cortina i Stongfjorden

Her fra signering av cd etter endt konsert. Paul lar seg gjerne avbilde og stiller villig opp. Birgit Pellerud og Gunn Iren Solheim synes ikke å ha noe imot det.Se videoklipp, fra når de var på SGC, av sangen “In the Rain” fra debut albumet “Been a long time” HER:

På Sunnfjord Geo Center ble det spilt mange sanger fra deres nye album som kommer 25. mars. Du verden for en gruppe og for en herlig musikk!!Løp og kjøp folkens!
Tillatelse til publisering er gitt av artistene og Cortina.

NHO Nominasjon 2011

‎"Gratulerer, du og din bedrift er en av de nominerte til NHO Sogn og Fjordane sin Nyskapingspris 2011".

Les mer HER

Cruise Norway 2011

Sunnfjord Geo Center, anbefalt turist destinasjon med fast opplegg for besøkende cruise turister til Florø. Presentert i katalogen for 2011:-))
Dette er et resultat etter at vi hadde engelske Ingrid Maderni, Saga Cruises, og Fjordkysten Destinasjon på besøk i Juli 2010.

4 Ledige billetter ogTett på Vamp vokalist Paul Hansen og gruppen Cortina i Stongfjorden.

Da er det 4 ledige billetter til Cortina i Hønsehagen Vinkjeller, Lørdag 12. februar.
Det varer nok ikke lenge så vær rask om du ønsker å bestille noen av disse. Ring Synne på tlf. 92892969
Cortina er nå ute med ny singel og den kan sees HER
NRK, VG og Dagbladet nevner albumet deres som en av de viktigste utgivelsene denne våren.
Velkommen!

Cortina til Stongfjorden.

Cortina m/Paul Hansen fra Vamp er klar med ny plate 25. mars. Universal Music satser friskt og tror dette kan bli en av årets store utgivelser.
NRK, VG og Dagbladet nevner albumet deres som en av de viktigste utgivelsene denne våren.
Men først altså til Stongfjorden og Hønsehagen Vinkjeller 11. og 12. februar:-)))) Vi gleder oss!!
Se-Fallen Star-fra debutalbumet i 2008 HER
Eller titt inn på iTunes for å høre en smakebit av den nye singelen-Sound of a new day- HER

Juleferie:-) God Jul til alle sammen!!!:-))

Vi vil ønske, til alle som stikker innom sonen vår, en riktig God Jul og Et Godt Nyttår!!

Her tar vi nå en god og lang juleferie, men vil være tilbake rundt midten av Januar 2011.

Tusen takk for dette innlegget, nå også synlig på Foto Museum Bergen.

Tusen takk for dette til Kjell Eikemo. Dette er en undersone av Bergen 360.no, og i regi av BA. Kan sees HER

Guro von Germeten & Line Grenheim, i Hønsehagen Vinkjeller 11. des.2010

Se en smakebit av intimkonserten HER

Legenden Johnny Cash til Stongfjorden Palmefredag, av og med Benny Borg...

Liten video av og med Benny Borg kan sees HER
Kun 36 billetter blir lagt ut for salg rundt 1. Mars. Arrangør er Hønsehagen Vinkjeller, Sunnfjord Geo Center.
Les om livet til Johnny Cash HER
Hør orginalen HER

Mer tekst og informasjon blir lagt ut senere. Følg med:-)

Månedens Gründer i Desember, hos Kvinnovasjon.no

Les om dette HER